ช่อง 3 รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ป.ตรี/ป.โท

ช่อง 3 รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ป.ตรี/ป.โท รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารจัดการและควบคุม การตรวจสอบบัญชีและการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ พร้อมทั้ง รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักตรวจสอบภายใน
– ดำเนินการ ตรวจสอบ ทบทวน Audit Program เพื่อประเมินความร่วมมือของกระบวนการต่างๆ ในทุกเรื่องของ
บริษัท และแนะนำบนพื้นฐานของการตรวจสอบ ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
– ดำเนินการตรวจสอบภายในตามโปรแกรมการตรวจสอบ
– เตรียมรายงานและเอกสารตามที่ตกลงเพื่อสนับสนุนให้งานสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
– เตรียมการประชุม Exit กับผู้ได้รับการตรวจสอบ
– เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามความถนัดประสบการณ์และความชำนาญ
– ร่วมถกปัญหากับผู้ได้รับการตรวจสอบและ/หรือรวบรวมรายละเอียดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นและบทสรุป
– รวบรวมผลของการตรวจสอบทุกๆ เดือน ,ไตรมาส , 6 เดือน และทั้งปีรายงานต่อคณะกรรมการของ บริษัท
– เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานในกรณีที่มีการทำงานเป็นทีมและพนักงานเข้าใหม่
– ดำเนินโครงการพิเศษ ทบทวนหน้าที่ หรือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการตรวจสอบกิจกรรมและงานส่วนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของสำนักตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ

-?เพศ?:?ชาย/หญิง
-?มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 6 – 10ปี
-?จบการศึกษาปริญญาตรี?สาขาการบัญชี?หรือปริญญาโท?MBA?/?การบัญชี??หรือสาขาอื่น?ๆที่เกี่ยวข้อง
-?หากได้รับวุฒิ?CIA?/?CPA?/?CISA?หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-?สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์?Microsoft?Word,?Excel,?Power?Point?หากสามารถใช้?SAP?ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งการพูดและการเขียนได้ดี
– มีความสามารถในการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง นำเสนอ และการสื่อสารได้ดี
– เป็นผู้นำ มุ่งมั่นต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของงาน
– มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์
-?มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์?มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์?สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้?และมีความระเอียดรอบคอบ
-?มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี?มีทักษะ?ด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อัตรา 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

– จัดทำแนวตรวจสอบ (Audit Program) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการตรวจสอบที่จะใช้ รวมทั้ง การเลือกตัวอย่างมาทำการทดสอบ
– สอบทานระบบการปฏิบัติงาน รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการสอบทาน เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
– ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายตามแนวการตรวจสอบ นโยบาย คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดทำกระดาษทำการประกอบในการปฏิบัติงาน
-จัดทำกระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ โดยระบุประเด็นและข้อสังเกตุที่ได้จากการตรวจสอบ นำเสนอข้อเสนอและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
– จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอประเด็นที่ตรวจพบ ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
– รายงานความคืบหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ กรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้รายงานต่อผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในทันที
– ติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย/หญิง
– อายุ : 25-35 ปี
– มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน / ผู้สอบบัญชี / ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor) อย่างน้อย 3 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือปริญญาโท MBA / การบัญชี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) / ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
– หากได้รับวุฒิ CIA / CPA / CISA หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
– มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ และมีความระเอียดรอบคอบ
– มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะ ด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 6 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1
โทร : 02-262-3658 (คุณอัยการ)
Email : iyakarn_p@becmultimedia.com
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.30-17.00 น.

ตำแหน่ง Senior Accountant.

อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– Responsible for companies accounting process, handle account payable, general ledger, fixed assets, and day-to-day transactions
– Prepare payment/Receive vouchers, account reconciliations
– Manage month-end and year-end close processes and prepare timely monthly financial statement
– Prepare reports for submission to authorities, e.g., Revenue Department, NBTC etc.
– Review documents and monitoring internal control
– Prepare and support information for annual audit
– Ensure the accuracy of the trial balance and general ledger, includes accurate record of fixed assets, account payable, bank accounts
– Support for budget preparation and business performance analysis
– Assist other tasks assigned by Supervisor

คุณสมบัติ

– Bachelor?s or Master?s degree in Accounting
– At least 5 years of experience in accounting and financial reporting
– Displays mature, professional and effective personnel communications skills
– High responsibility, self-disciplined and result-oriented
– Good knowledge in taxation and accounting
– Good knowledge of MS Office and Experience with SAP is advantageous
– Responsible and trustworthy with confidential information, ability to work effectively on tight deadlines

ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร

อัตรา 2

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 45 ปี
2. มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ตำแหน่ง วิศวกร

อัตรา 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลควบคุมการปฎิบัติงานห้องออกอากาศ MCR
2. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสัญญาณในการออกอากาศ
3. ดูแลควบคุมระบบห้อง CAR

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขา
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี
5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม
6. มนุษยสัมพันธ์ดี

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 6 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1
โทร : 02-262-3333 ต่อ 3658 (คุณอัยการ) 3652 (คุณศักดิ์สิทธิ์)
Email : iyakarn_p@becmultimedia.com , saksit_i@thaitv3.com
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  เวลา  9.30 – 17.00 น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย

อัตรา 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คีย์ข้อมูล และ จัดลำดับเบรคโฆษณา
2. ประสานงานกับฝ่ายออกอากาศ

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีทักษะในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1
โทร : 02-262-3658 คุณอัยการ พวงประดับ
Email : iyakarn_p@becmultimedia.com
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.30 – 17.00 น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก_ฝ่ายการตลาด

อัตรา 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ออกแบบและทำโลโก้ ซีรี่ย์ ละคร และกีฬา
– ทำกราฟฟิกสำหรับสปอตโปรโมทเพจ กิจกรรมพิเศษของสถานี

คุณสมบัติ

วุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : กราฟฟิกดีไซน์ หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถ/คุณลักษณะ/คุณสมบัติพิเศษ
– ใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro ,after effect ,Photoshop ,illustrator
– มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
– หากสามารถสร้างงาน 3D โดยใช้โปรแกรม MAYA หรือ 3D Studio max จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6
ติดต่อ (คุณอัยการ) เบอร์ภายใน. 3658
เวลาทำการ : 9.30-17.00 น.
Email : iyakarn_p@becmultimedia.com

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ

อัตรา 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ดูแลสนับสนุนงานระบบ Media Assets Management (MAM) เพื่อใช้ในงานผลิตข่าว และรายการ ทางช่อง 3,13 และช่อง 28
– ช่วยเหลือผู้ใช้งานจากฝ่ายข่าวและรายการ ตลอดเวลาการออกอากาศของสถานี

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย/หญิง
– อายุ ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิคส์ / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6
ติดต่อ (คุณอัยการ) เบอร์ภายใน. 3658
เวลาทำการ : 9.30-17.00 น.
Email : iyakarn_p@becmultimedia.com

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic Designer)

อัตรา 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ออกแบบกราฟิกโปรโมตละคร ซีรีส์ต่างประเทศ กีฬา และรายการถ่ายทอดสด
2.ออกแบบกราฟิกทั้งรายการ เช่น Title,Transition,End Credit,Key scene
3.สร้างสรรค์งานกราฟิกเพื่อสนับสนุนงานขาย
4.รับผิดชอบงานกราฟิก โดยทำเป็นส่วนกลางให้ช่อง 13Family,SD28 และ 33HD

คุณสมบัติ

1.วุฒิ ป.ตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์,ดิจิตอลอาร์ต,สารสนเทศ,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.อายุไม่เกิน 30 ปี
3.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator,After Effect,Vizrt,Maya,3dmax,Cinema 4d
4.สามารถออกไปทำรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ได้
5.สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6
ติดต่อ (คุณอัยการ) เบอร์ภายใน. 3658
เวลาทำการ : 9.30-17.00 น.
Email : iyakarn_p@becmultimedia.com

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic System Administrator)

อัตรา 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ดูแลรักษาอุปกรณ์ผลิตตัวอักษร (CG) สตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio Set)
2.ดูแลระบบสัญญาณ Video,Audio และ Network สำหรับระบบกราฟิก
3.พัฒนาซอฟต์แวร์กราฟิกเพื่อการนำเสนอรูปแบบรายการข่าวต่างๆให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

คุณสมบัติ

1.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.อายุไม่เกิน 30 ปี
3.สามารถใช้โปรแกรม C#,Vitual Basic,หรือดูแลระบบกราฟิกของ Vizrt,Orad
4.สามารถออกไปทำรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ได้
5.สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6
ติดต่อ (คุณอัยการ) เบอร์ภายใน. 3658
เวลาทำการ : 9.30-17.00 น.
Email : iyakarn_p@becmultimedia.com

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

อัตรา 1

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สาขานิเทศศิลป์,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามรถใช้โปรแกรม Avid,After Effect ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการทางด้านตัดต่ออย่างน้อย 3 ปีข้นไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพ

อัตรา 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.ปฏิบัติงานขับรถข่าวไปทำข่าวในสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
2.ประสานงานช่วยเหลือช่างภาพในระหว่างการถ่ายภาพของบริษัทฯทั้งในและนอกสถานที่
3.ไม่ดูดาย มีน้ำใจพร้อมช่วยงานอื่นๆกับเพื่อนร่วมงานเสมอ

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
2.เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
3.ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
5.มีใบขับขี่รถยนต์
6.มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

ตำแหน่ง Front End Developer / Manager

อัตรา 3

คุณสมบัติ

– Bachelor degree in Computer Science
– 1-3 years of experience in front-end developers
– Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3,
– Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
– Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQueryResponsibilities
– Develop new user-facing features
– Build reusable code and libraries for future use
– Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
– Optimise application for maximum speed and scalability
– Collaborate with other team members and stakeholders
– Expertise in performance optimization using tools such as YSlow or PageSpeed

ติดต่อ

Please send resume to
K.Jaruwan : hr@maleenonttower.com/ hr@becicorp.com
Phone: 02 260 3333 ext 1062 Mon-Fri 8.30 – 17.30

ตำแหน่ง Web Editor (Full Time / Contact)

อัตรา 4

คุณสมบัติ 

– Bachelor degree in Mass Communication, Journalism, Marketing or related field
– Content marketing, Interpersonal, coordination, copywriting (excellent spelling, grammar and punctuation skills)Responsibilities
– Develop creative copywriting and quality articles for online platforms
– Select keywords, hyperlinks, navigation and the importance of brevity
– Seek for information and set a new powerful topic and headline

ติดต่อ

Please send resume to
K.Jaruwan : hr@maleenonttower.com/ hr@becicorp.com
Phone: 02 260 3333 ext 1062 Mon-Fri 8.30 – 17.30

ตำแหน่ง Digital Grahpic Designer

อัตรา 1

คุณสมบัติ

– Bachelor degree in graphic design or related field.
– 3+ years of Graphic Design experience in a retail or creative agency environment.
– Demonstrate illustrative, layout and typography skills through Adobe CC: Photoshop. Illustrator, InDesign, DreamweaverResponsibilities
– Create digital graphic assets and web content for the company  site (homepage banners, category banners, and content landing pages)
– Design EDM blasts (promotional, events, transactional and more)
– Design Poster movie and key Visual as needed
– Design digital banner ads and social media graphics as needed
– Develop innovative and creative ideas for digital creative?s
– Ability to work Independently on multiple projects under a tight deadline
– Effectively communicates both in verbal and written form regarding design concepts

ติดต่อ

Please send resume to
K.Jaruwan : hr@maleenonttower.com/ hr@becicorp.com
Phone: 02 260 3333 ext 1062 Mon-Fri 8.30 – 17.30

ตำแหน่ง Mobile Application Developer

อัตรา 2

คุณสมบัติ

Responsibility:
* Design, architect, and build advanced applications for mobile (iOS, Android)
* Understand client requirements and execute mobile application projects
* Write high quality source code to program complete applications within deadlines
* Collaborate with product, marketing, sales, content teams to define, design, and launch new features
* Publish mobile apps to the App Store and Google Play
* Be able to troubleshoot, solve complex problems, detect errors in data and program structure, logic, coding, software
* Conduct functional and non-functional testingSkill/ knowledge:
Objective -C, Swift, Java, XML, JSON and related technologies and Web-based application development, mobile technology passion

Education:
* Bachelor degree in Computer Science or other IT related fields
* At least 2-4 years of experience in application development.

ติดต่อ

Please send resume to K.Jaruwan : hr@maleenonttower.com/ hr@becicorp.com
Phone: 02 260 3333 ext 1062
Mon-Fri 8.30 – 17.30

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.thaitv3.com/recruit/recruit_main.php