ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานธุรกิจสัมพันธ์ลูกค้า SMEs จำนวน 19 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี อุทัยธานี สุโขทัย หนองบัวลำภู บึงกาฬ มัญจาคีรี มุกดาหาร นครราชสีมา สระแก้ว สิงห์บุรี จันทบุรี ชุมพร สตูล และยะลา

คุณสมบัติเฉพาะ

อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครบัดนี้-7 ธ.ค.61 ผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” > คลิกเลือกรูปภาพ “ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ” > คลิกเลือก “พนักงานธุรกิจสัมพันธ์ SMEs 4-7”