ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 50 ตำแหน่ง เงื่อนไข

อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หมายเหตุ
1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
8. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น

ผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 5 ตำแหน่ง เงื่อนไข

อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หมายเหตุ
1. อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
8. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 ที่เว็บไซต์ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp