คปภ. เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน รับจำนวน 70 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ จํานวน ๗๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชาที่รับสมัคร ดังนี้

๑) สาขาวิชาประกันภัยหรือบริหารความเสี่ยง

๒) สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์

๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย

๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

๖) สาขาวิชาการเงิน

๗) สาขาวิชาบัญชี

๘) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๙) สาขาวิชานิติศาสตร์

๑๐) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

๑๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์

๑๒) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

๑๓) สาขาวิชาอักษรศาสตร์

๑๔) สาขาวิชามนุษยศาสตร์

๑๕) สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 

คุณสมบัติทั่วไป

สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชาหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาตามที่กําหนด

 

การรับสมัครสอบ

สามารถสมัครผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : คปภ.