ธนาคารออมสิน รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs วุฒิ ป.ตรี

ธนาคารออมสิน รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs วุฒิ ป.ตรี รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs วุฒิ ป.ตรี

  1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
  2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ
  4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
  6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
  8. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น โดยมีอัตราว่าง ณ ศูนย์ธุรกิจฯ ระนอง กระบี่

การรับสมัคร

กรุณากรอกข้อมูล ผ่าน Google Form Link : https://goo.gl/forms/TJvk9Ta1oB8qvrrz2

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221