กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 5 – 27 ก.ย.61 ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการรับสมัครและเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ ปฎิบัติงานที่กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร หาอากาศยานลำปาง หากอาศยาร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานนราธิวาส ค่ะอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานนครราชสีมา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
2 ตำแหน่งช่างโยธา
3 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
6 ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

 

คุณสมบัติทั่วไป

1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลและทำอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
7 ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

การรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 5 – 27 ก.ย.61 ที่เว็บไซต์ https://www.airports.go.th/th/content/11501/2545.html