กระทรวงการคลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ดังนี้

(1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไป

(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ตามขั้นตอน

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กระทรวงการคลัง